ART. 62

(1). Drepturile şi obligaţiile pacienţilor sunt prevăzute în Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, Legea nr. 46/2003 privind drepturile pacienţilor şi Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 386/2004 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003.

(2). Pacientii au dreptul la îngrijiri medicale de cea mai înaltă calitate de care societatea dispune, în conformitate cu resursele umane, financiare si materiale.

(3). Pacientul are dreptul de a fi respectat ca persoană umană, fără nici o discriminare.

(4). Pacientul are dreptul de a fi informat cu privire la serviciile medicale disponibile, precum si la modul de a le utiliza.

(5). Pacientul are dreptul de a fi informat asupra identitătii si statutului profesional al furnizorilor de servicii de sănătate.

(6) Pacientul internat are dreptul de a fi informat asupra regulilor si obiceiurilor pe care trebuie să le respecte pe durata spitalizării.

(7). Pacientul are dreptul de a fi informat asupra stării sale de sănătate, a interventiilor medicale propuse, a riscurilor potentiale ale fiecărei proceduri, a alternativelor existente la procedurile propuse, inclusiv asupra neefectuării tratamentului si nerespectării recomandărilor medicale, precum si cu privire la date despre diagnostic si prognostic.

(8). Pacientul are dreptul de a decide dacă mai doreste să fie informat în cazul în care informatiile prezentate de către medic i-ar cauza suferintă.

(9). Informatiile se aduc la cunostintă pacientului într-un limbaj respectuos, clar, cu minimalizarea terminologiei de specialitate; în cazul în care pacientul nu cunoaste limba română, informatiile i se aduc la cunostintă în limba maternă ori în limba pe care o cunoaste sau, după caz, se va căuta o altă formă de comunicare.

(10). Pacientul are dreptul de a cere în mod expres să nu fie informat si de a alege o altă persoană care să fie informată în locul său.

(11). Rudele si prietenii pacientului pot fi informati despre evolutia investigatiilor, diagnostic si tratament, cu acordul pacientului.

(12). Pacientul are dreptul de a cere si de a obtine o altă opinie medicală.

(13). Pacientul are dreptul să solicite si să primească, la externare, un rezumat scris al investigatiilor, diagnosticului, tratamentului si îngrijirilor acordate pe perioada spitalizării.

(14). Pacientul are dreptul să refuze sau să oprească o interventie medicală asumându-si, în scris, răspunderea pentru decizia sa; consecintele refuzului sau ale opririi actelor medicale trebuie explicate pacientului.

(15). Când pacientul nu îsi poate exprima vointa, dar este necesară o interventie medicală de urgentă, personalul medical are dreptul să deducă acordul pacientului dintr-o exprimare anterioară a vointei acestuia.

(16). În cazul în care pacientul necesită o interventie medicală de urgentă, consimtământul reprezentantului legal nu mai este necesar.

(17). În cazul în care se cere consimtământul reprezentantului legal, pacientul trebuie să fie implicat în procesul de luare a deciziei atât cât permite capacitatea lui de întelegere.

(18). În cazul în care furnizorii de servicii medicale consideră că interventia este în interesul pacientului, iar reprezentantul legal refuză să îsi dea consimtământul, decizia este declinată unei comisii de arbitraj de specialitate.

(19). Comisia de arbitraj este constituită din 3 medici pentru pacientii internati în spitale si din 2 medici pentru pacientii din ambulator.

(20). Consimtământul pacientului este obligatoriu pentru recoltarea, păstrarea, folosirea tuturor produselor biologice prelevate din corpul său, în vederea stabilirii diagnosticului sau a tratamentului cu care acesta este de acord.

(21). Consimtământul pacientului este obligatoriu în cazul participării sale în învătământul medical clinic si la cercetarea stiintifică. Nu pot fi folosite pentru cercetare stiintifică persoanele care nu sunt capabile să îsi exprime vointa, cu exceptia obtinerii consimtământului de la reprezentantul legal si dacă cercetarea este făcută si în interesul pacientului.

(22). Pacientul nu poate fi fotografiat sau filmat într-o unitate medicală fără consimtământul său, cu exceptia cazurilor în care imaginile sunt necesare diagnosticului sau tratamentului si evitării suspectării unei culpe medicale.

(23). Toate informatiile privind starea pacientului, rezultatele investigatiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele personale sunt confidentiale chiar si după decesul acestuia.

(24). Informatiile cu caracter confidential pot fi furnizate numai în cazul în care pacientul îsi dă consimtământul explicit sau dacă legea o cere în mod expres.

(25). În cazul în care informatiile sunt necesare altor furnizori de servicii medicale acreditati, implicati în tratamentul pacientului, acordarea consimtământului nu mai este obligatorie.

(26). Pacientul are acces la datele medicale personale.

(27). Orice amestec în viata privată, familială a pacientului este interzis, cu exceptia cazurilor în care această imixtiune influentează pozitiv diagnosticul, tratamentul ori îngrijirile acordate si numai cu consimtământul pacientului.

(28). Sunt considerate exceptii cazurile în care pacientul reprezintă pericol pentru sine sau pentru sănătatea publică.

(29). În cazul în care furnizorii sunt obligati să recurgă la selectarea pacientilor pentru anumite tipuri de tratament care sunt disponibile în număr limitat, selectarea se face numai pe baza criteriilor medicale.

(30). Interventiile medicale asupra pacientului se pot efectua numai dacă există conditiile de dotare necesare si personal acreditat.

(31). Se exceptează de la prevederile alin. (30) cazurile de urgentă apărute în situatii extreme.

(32). Pacientul are dreptul la îngrijiri terminale pentru a putea muri în demnitate.

(33). Pacientul poate beneficia de sprijinul familiei, al prietenilor, de suport spiritual, material si de sfaturi pe tot parcursul îngrijirilor medicale. La solicitarea pacientului, în măsura posibilitătilor, mediul de îngrijire si tratament va fi creat cât mai aproape de cel familial.

(34). Pacientul internat are dreptul si la servicii medicale acordate de către un medic acreditat din afara clinicii.

(35). Personalul medical sau nemedical din unitătile sanitare nu are dreptul să supună pacientul nici unei forme de presiune pentru a-l determina pe acesta să îl recompenseze altfel decât prevăd reglementările de plată legale din cadrul unitătii respective.

(36). Pacientul poate oferi angajatilor sau unitătii unde a fost îngrijit plăti suplimentare sau donatii, cu respectarea legii.

(37). Pacientul are dreptul la îngrijiri medicale continue până la ameliorarea stării sale de sănătate sau până la vindecare.

(38). Continuitatea îngrijirilor se asigură prin colaborarea si parteneriatul dintre diferitele unităti medicale publice si nepublice, spitalicesti si ambulatorii, de specialitate sau de medicină generală, oferite de medici, cadre medii sau de alt personal calificat. După externare pacientii au dreptul la serviciile comunitare disponibile.

(39). Pacientul are dreptul să beneficieze de asistentă medicală de urgentă, de asistentă stomatologică de urgentă si de servicii farmaceutice, în program continuu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL XII: REGULAMENTUL DE ORDINE INTERIOARA PENTRU PACIENTI

Art. 68

(1) Pacientilor internaţi li se aduc la cunoştinţă, la internare, prevederile Regulamentului de ordine interioară care-i privesc şi vor semna  de luare la cunoştinţă despre acestea în foaia de observaţie clinică generală.

(2) Regulamentul de ordine interioară al pacientilor cuprinde obligaţiile şi drepturile acestora pe perioada internării.

(3) Principalele obligatii ale  pacientilor, pe timpul internării în institut, sunt:     

  1. Prezentarea tuturor actele necesare la internare.
  2. Informarea medicului / asistentei de salon în legătură cu orice modificare apărută în evoluţia stării de sănătate.
  1. Respectarea conduitei terapeutice (cooperarea la tratament, intervenţie chirurgicală, etc). (Procurarea de medicamente din afara clinicii nu este permisă decât cu avizul medicului. Se interzice cu desăvârşire înstrăinarea medicamentelor prescrise în spital.)
  1. Respectarea integrităţii bunurilor din patrimoniul institutiei, a inventarului ce se predă bolnavului la internare şi folosirea cu grijă si corectă a instalaţiilor sanitare la dispozitie.
  1. Continuarea efectuării tratamentului la domiciliu (după externare), conform recomandării medicului curant.
  2. Să respecte personalul (ne)medical din institutie.
  3. Să prezinte medicului de familie biletul de ieşire din spital şi scrisoarea medicală primite la externare.
  4. Să predea fără întârziere hainele şi încălţămintea la garderobă.
  5. Să respecte regulile de ordine interioară ale unitatii afişate la locuri vizibile.
  6. Să ia la cunoştinţă, la internare, de prevederile Regulamentul de ordine interioară al pacientilor, cât şi de tratamentul medico-chirurgical, şi să semneze pe foaia de observaţie clinică, în caz contrar asumându-si consecinţele.

(4) Fiecare sectie, in functie de specificul activitatii are si alte obligatii ale pacientilor sau apartinatorilor, obligatii care sunt afisate in sectie.

(5) În spital sunt interzise cu desăvârşire: fumatul, consumul de băuturi alcoolice, jocurile de noroc.

(6) Repausul la pat pe durata indicată de medicul curant este obligatorie. Deplasările pentru investigaţii şi tratamente se vor face numai la indicaţia medicului curant.

(7) Se recomandă evitarea consumării alimentelor conservate şi a celor contraindicate de medici.

(8) Pacientii au obligaţia de a avea o comportare corectă în relaţiile cu ceilalţi bolnavi şi cu personalul medico-sanitar, evitând încălcarea disciplinei de spital, tulburarea liniştii şi orice manifestare necuviincioasă sau neadecvată. Nemulţumirile vor fi aduse la cunoştiiţă pe un ton adecvat si imediat ce este posibil medicului curant sau medicului şef de secţie, care sunt obligaţi să asculte şi să rezolve orice plângere.

(9) Pacientii sunt obligaţi să păstreze curăţenia saloanelor, culoarelor şi grupurilor sanitare  şi să ajute la menţinerea curăţeniei în unitate.

(10) Este cu desăvârşire interzisă părăsirea clinicii fără bilet de voie semnat de medicul curant şi aprobat de medicul şef de secţie sau inlocuitorul său.

(11) În mod cu totul excepţional (calamităţi, chemări ale comisiei de expertiză, probleme familiare sau probleme personale urgente), precum şi cu ocazia zilelor festive, se pot acorda invoiri de câteva zile, la propunerea medicului curant si cu aprobarea medicului şef de secţie.

(12)   Pacienţii şi aparţinătorii nu vor avea acces în zonele special restricţionate : staţia de sterilizare, blocul operator (pentru aparţinători), laborator, farmacie, bucătărie dietetică sau bucătăria centrală, depozitele de alimente şi staţiile de butelii de gaze medicale sau în locurile marcate cu “Acces interzis”.

(12) În situaţia în care aparţinătorii sau pacienţii nu respectă obligaţiile ce le revin acest lucru este adus la cunoştinţa medicului curant sau medicului de gardă care – fără a pune în pericol sănătatea pacientului poate decide externarea bonavului. Excepţie fac urgenţele majore în care pacientul va fi menţinut în spital iar situaţia va fi adusă la cunoştinţa şefului de secţie şi – după caz – a Conducerii clinicii. În cazuri extreme de indisciplină a celor internaţi sau aparţinătorilor se va anunţa Poliţia.

 

Art. 69

(1) Programul de vizită a altor persoane decât persoana internată se va afisa la nivelul sectiei.

(2) Şeful secţiei poate permite vizitarea pacientilor în afara programului stabilit numai în cazuri cu totul speciale (pacienti în stare gravă, imobilizaţi etc.) eliberând în acest scop un permis de intrare, în care vor fi specificate orele şi zilele în care este admisă vizita.

(3) Medicul de gardă, pentru situaţii deosebite, poate aproba vizitarea unor pacienti din secţiile pe care le asigură răspunzând de modul cum a organizat desfăşurarea vizitei. Vizitarea este permisă pentru cel mult trei vizitatori, pentru o durată de timp ce nu va depăşi o jumătate de oră.